Билет №5. 1. FOR циклы операторы- циклы операторының жазылу формасы

1. FOR циклы операторы- циклы операторының жазылу формасы

for (инициялизациялау; шарт тексеру; өзгеру) операторлар;

Жалпы түрі.

For (өрнекі; өрнек2; өрнекЗ) операторлар,

Инициализациялау цикл параметріне алғашқы мән беру үшін қолданылады.

Шарт тексеру - циклды аяқтау үшін қолданылатын шартты өрнек.

Өзгеру - параметр мәнін өзгерту үшін керек. Шарт мәні шын болған кезде цикл орындалады.

Мысалы

for(i=0;i<10; i++) printf("% d\n",i); цикл параметрі тек бүтін болуы шарт емес. Циклды үзу үшін breakоператоры қолданылады.

DO- WHILE циклы операторы

Мүнда шарт цикл соңында тексеріледі. For және do — while - да цикл бір рет те орындалмауы мүмкін.

do

{операторлар }

while (өрнек);

Әзір өрнекте берілген шарт орындалғанша,''оператормен'' сипатталған әрекет қайталанады.

while және do…while циклдерінің айырмашылығы, do…while циклін пайдаланған жағдайда, оның құрамына кіретін операторлар міндетті түрде бір рет орындалады.

Мысалы:1:1~100 саның қосындысын шғару .

# include

main ()

{int i,sum;

i=1;

do{

sum=sum+i;

i++;

} while (i<=100);

printf(“%d\n”,sum);

}

while циклы операторы

Мүнда алдымен шарт тексеріліп, нәтижесі шын болғанда цикл орындалады.

while(өрнек)

{ операторлар; }

Біршама әмбебеп оператор болып табылады. Әзір өрнек нольге тең, болмаса, оператордың (жай немесе құрама) әрекетін қайталап орындайды.

2.Айнымалыларды сипаттауС-де барлыќ айнымалылар ќолдануға дейін сипатталуы тиіс. Негізгі 5 типі бар:

1.char- символды.

2.int-бүтін.

3.float-жылжымалы нүктелі.

4.double-2 ece үзындыќтағы жылжымалы нүктелі.

5.void-бос, мәнсіз.

Int- бүтін. Бұл типтің мәні, мына диапазонмен (-32768-ден 32767) шектелген бүтін сандар. Диапазон типке арналған ұяшыќтардың Өлшемімен аныќталады және наќты компьютерге байланысты. Бұдан басќа int типімен бірге ќолданылатын ќызметші сөздер бар: short int, unsigned int, long int бұлар сандар диапазонын ќысќартады немесе ұзартады.

Char-символдыќ, Бұл тип үшін мүмкін мән – бір символ. Символ апострофта жазылады. Компьютердің жадында символ бір байт ќана орын алады. Жадыда символ саќталмайды, ал сан- символ коды саќталады.Арнайы таблицаларда барлыќ мүмкін символдар және оларға сәйкес кодтар кӘрсетіледі.Си тілінде char типін сандыќ түрде ќолдануға болады, ол үшін жаќшадағы бүтін (int) спецификаторын ќолданамыз.

Float- заттыќ тип. Бұл типтің мәні- сан, біраќ char және int типтерінен айырмашылығы, бұл тек бүтін емес.

Double-екі есе наќты заттыќ сандар.Бұл тип float типіне аналогты, біраќ ұлкен диапазондағы мәндерді ќабылдайды.

char, int —бүтін типтер, бұлар бүтін сандарды саќтауға арналған. float, double - жылжымалы нүктелі сандар. Осы 5 типтің негізінде Өзге типтер жасалынады, ол үшін модификаторлар ќолданады.

3. Поезд t1 сағаты v1жылдамдықпен, t2 сағаты v2жылдамдықпен, t3 сағаты v3 жылдамдықпен жүрген. әр жылдамдықпен жүрген жолдың ұзындығын және жалпы жүрілген жолды анықта.

#include

void main ()

{

float s1,s2,s3,v,t1,t2,t3,v1,v2,v3;

scanf("%f%f%f%f%f%f",&t1,&v1,&t2,&v2,&t3,&v3);

s1=t1*v1; s2=t2*v2; s3=t3*v3;

v=(v1+v2+v3)/3;

printf("s1=%f,s2=%f,s3=%f,v=%f\n",s1,s2,s3,v);

}


7167101531387553.html
7167140881897111.html
    PR.RU™