Основні типи складних речень

Предыдущая80818283848586878889909192939495Следующая

Залежно від структури складних речень, зокрема залежно
від того, якими основними засобами поєднані між собою в
одне ціле їхні предикативні частини, усі складні речення
поділяються на дві основні групи: 1) сполучникові складні
речення, тобто складні речення із сполучниковим чи віднос-
ним зв’язком; 2) безсполучникові складні речення, тобто
складні речення із безсполучниковим зв’язком. У перших
предикативні частини поєднані в одне ціле за допомогою
сполучних засобів (сполучників і сполучних слів) та інто-
нації, а в других основним засобом зв’язку між їхніми еле-
ментами виступає інтонація.

Складні речення із сполучниковим (відносним) зв’язком
залежно від того, за допомогою яких сполучників поєдну-
ються їхні предикативні частини, у свою чергу, поділяються
на дві структурно-семантичні групи: 1) складносурядні ре-
чення; 2) складнопідрядні речення. У перших предикативні
частини поєднуються в одне ціле за допомогою сполучників
сурядності, а в других — за допомогою сполучників підряд-
ності і сполучних слів.

Семантична відмінність поміж складносурядними і склад-
нопідрядними реченнями полягає в тому, що, виражаючи різні
граматичні значення, сполучники підрядності і сполучні слова
вказують одночасно і на залежність однієї предикативної
частини від іншої, в той час як сполучники сурядності такої
залежності не виражають.

Складносурядні та складнопідрядні речення у «чистому»
вигляді в мовній практиці, зокрема у писемних текстах, трап-
ляються рідше у порівнянні з такими складними реченнями,
яким властива різноманітна ускладненість граматичних
зв’язків між їхніми предикативними частинами. У зв’язку з
цим розрізняють ще один різновид складних речень —
складні речення з ускладненою синтаксичною структурою,
або складні синтаксичні конструкції, які звичайно є багато-
компонентні, багаточленні. До них відносять, з одного боку,
складні речення з кількома сурядними частинами, з кількома


підрядними частинами, а з другого — складні речення з су-
рядністю і підрядністю. Сюди ж належать і багатокомпо-
нентні (багаточленні) безсполучникові складні речення та
комбіновані складні речення із сполучниковим та безспо-
лучниковим зв’язком. З певною долею умовності до склад-
них багатокомпонентних, багаточленних конструкцій нале-
жить і період (розгорнутий вислів, який чітко розпадається
на дві частини, що характеризуються єдністю змісту і чіткою
ритмоінтонаційною організованістю), а також різні способи
передачі чужого мовлення.

При визначенні різновидів складних речень можуть ви-
користовуватися й інші критерії. Так, з погляду можливості/
неможливості продовження деякі вчені розрізняють складні
речення відкритої і закритої структури. Перші із них при
бажанні можуть бути поповнені (продовжені) новими пре-
дикативними одиницями (наприклад, складносурядні речен-
ня з єднальними і розділовими сполучниками), а другі такій
операції не підлягають (наприклад, складносурядні речення
з протиставними сполучниками).


7167612872094478.html
7167662028114100.html
    PR.RU™